Abraham J. Bogdanove  (1887   -   1946)  Biography